د ۱۳۹۵ کال د ثور په اتمه نېټه په ارګ کې د ډاکټر صېب فاروق اعظم وينا

دا ځـــــــبـلی خـــــپل ولــــــس بــه را بیــــــــدار کـــــــــــړم
پــه قـــامـــونــــود دنیـــا کــی بــه یـې سـردار کـــــــړم

دا ګلـــشـن بـــه مــــــوږ ســـــاتـــو پـــخـــپـــلـــو ویــنـــو
خـپــل تـــه بــاغ او هـــدیـره بـه یې د اغـیـــار کـــړم

نوی مضامین او شعرونه

۲۰۱۸/۲/۱۱ انف وایه
۲۰۱۸/۲/۱۱ د لور په پیدا کېدو ولې خفه یو؟
۲۰۱۸/۲/۱۱ ناهيلې مه اوسه
۲۰۱۷/۱۰/۲۴ حی علی الفلاح
۲۰۱۶/۹/۲۷ ما ته د مچیو درس
۲۰۱۶/۹/۱۵ مهاجرین افغان در قفس ایران
۲۰۱۴/۱۰/۷ څـوک پلـرونه ښخـوي او څـوک زامـن
۲۰۱۴/۷/۱۵ مـــــورې!
۲۰۱۴/۶/۲۰ ډبــره او اوبــه
۲۰۱۴/۴/۱۰ ســـم آدرس
۲۰۱۴/۲/۲۵ دا مور د چا وه؟
۲۰۱۴/۲/۶ تـــکــــبر